Amnesty Booksales: Shoreditch Oct 23/ Blackheath Nov 17